AS7C1025A-12JI类似电子元器件:

 • AS7C1024-12JC
  • 5V 128K x 8 CM0S SRAM (evolutionary pinout), 12ns access time
 • AS7C1024-12JI
  • 5V 128K x 8 CM0S SRAM (evolutionary pinout), 12ns access time
 • AS7C1024-12TC
  • 5V 128K x 8 CM0S SRAM (evolutionary pinout), 12ns access time
 • AS7C1024-12TI
  • 5V 128K x 8 CM0S SRAM (evolutionary pinout), 12ns access time
 • AS7C1024-12TJC
  • 5V 128K x 8 CM0S SRAM (evolutionary pinout), 12ns access time
 • AS7C1024-12TJI
  • 5V 128K x 8 CM0S SRAM (evolutionary pinout), 12ns access time
 • AS7C1024-15JI
  • 5V 128K x 8 CM0S SRAM (evolutionary pinout), 15ns access time
 • AS7C1024-15TC
  • 5V 128K x 8 CM0S SRAM (evolutionary pinout), 15ns access time

AS7C1025A-12JI PDF资料和参数原理简介

品牌 : Alliance 

封装形式 : plastic SOJ 

引脚数量 : 32 

温度范围 : 最小 -40 °C | 最大 85 °C

文件大小 : 127 KB

功能应用 : 5V 128K x 8 CM0S SRAM (revolutionary pinout), 12ns access time 

AS7C1025A-12JI PDF资料下载