ATF20V8B-10JI类似电子元器件:

ATF20V8B-10JI PDF资料和参数原理简介

品牌 : Atmel 

封装形式 : plastic PLCC 

引脚数量 : 28 

温度范围 : 最小 -40 °C | 最大 85 °C

文件大小 : 833 KB

功能应用 : High-performance EE PLD, 50mA standby, 55mA active 

ATF20V8B-10JI PDF资料下载