B850XK6-5.9类似电子元器件:

 • B850XK6-2.0
  • 2.0V surface mount zero bias schottky detector diode
 • B850XK6-2.1
  • 2.1V surface mount zero bias schottky detector diode
 • B850XK6-2.2
  • 2.2V surface mount zero bias schottky detector diode
 • B850XK6-2.3
  • 2.3V surface mount zero bias schottky detector diode
 • B850XK6-2.4
  • 2.4V surface mount zero bias schottky detector diode
 • B850XK6-2.5
  • 2.5V surface mount zero bias schottky detector diode
 • B850XK6-2.6
  • 2.6V surface mount zero bias schottky detector diode
 • B850XK6-2.7
  • 2.7V surface mount zero bias schottky detector diode

B850XK6-5.9 PDF资料和参数原理简介

品牌 : Bay Linear 

封装形式 : SOT-26 

引脚数量 : 6 

温度范围 : 最小 0 °C | 最大 0 °C

文件大小 : 246 KB

功能应用 : 5.9V surface mount zero bias schottky detector diode 

B850XK6-5.9 PDF资料下载