HTZ80H32K类似电子元器件:

 • HTZ80H20K
  • 20000V high voltage diode rectifier module
 • HTZ80H24K
  • 24000V high voltage diode rectifier module
 • HTZ80H24K
  • 24000V high voltage diode rectifier module
 • HTZ80H28K
  • 28000V high voltage diode rectifier module
 • HTZ80H32K
  • 32000V high voltage diode rectifier module

HTZ80H32K PDF资料和参数原理简介

品牌 : IXYS 

封装形式 : SOT-227B 

引脚数量 : 4 

温度范围 : 最小 0 °C | 最大 0 °C

文件大小 : 170 KB

功能应用 : 32000V high voltage diode rectifier module 

HTZ80H32K PDF资料下载