TQ5622类似电子元器件:

  • TQ5622
    • 3V PCS receiver IC with power-down
  • TQ5631
    • 3V PCS band CDMA RFA/Mixer IC
  • TQ5633
    • 3V PCS band CDMA RFA/Mixer IC

TQ5622 PDF资料和参数原理简介

品牌 : TriQuint 

封装形式 : QSOP 

引脚数量 : 16 

温度范围 : 最小 -40 °C | 最大 85 °C

文件大小 : 87 KB

功能应用 : 3V PCS receiver IC with power-down 

TQ5622 PDF资料下载